การจัดนิทรรรศการและการประกวดผลงานการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครู

โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกร ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

คลิปวิดีโอแรงบันดาลใจของครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวลภัสกร อินทรสูต

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฐิตารีย์ โพธิ์เงิน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย

นางภณิตา สอนเสือ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทัศนีย์ คำอิ่ม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฉันทนา แก้วบุตร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกฤษณี สำเนากลาง

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชลธิชา จำนวน

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวันเพ็ญ วงศ์คำจันทร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจักรกฤษณ์ เทียนงาม